در جلسه کارگروه فیلترینگ، فیلترینگ تلگرام بررسی می شود