هنوز برخی بیرون برها چلوکباب ۵ هزارتومانی عرضه می کنند