گوسفندهایی که فهمیدند به ایران می آیند با دزدیدن چترنجات به بیرون پریدند