آرزوهای از دست رفته من؛ در آرزوی بازیگری در هالیوود